images/hamipaper.svg

انجام پروژه انسیس

انجام پروژه انسیس

انجام پروژه انسیس، انجام پروژه دانشجوی و صنعتی در تمامی شاخه های مهندسی مکانیک، هوافضا و ... توسط گروهی از دانش آموختگان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و شریف برای شما مهندسان در سطوح مختلف در موارد زیر به انجام میرسد:

  • تحلیل ارتعاشاتي و ديناميكي سازه در محيط Transient structual این پروژه توسط نرم افزار انسیس انجام شده است

  • تحلیل استاتیکی سازه در محيط Static structural نرم افزار انسيس

  • تحلیل کمانش خطی و غیر خطی سازه در محيط Linear & Nonlinear buckling نرم افزار انسيس

  • تحلیل مودال - Modal در نرم افزار انسيس

  • تحلیل پاسخ هارمونیک در محيط Harmonic response نرم افزار انسيس

  • تحلیل پاسخ طیفی در محيط Response spectrum نرم افزار انسيس

  • تحلیل دینامیک ماشین های دوار (Rotordynamic) بوسیله ی نرم افزار انسيس

  • بهینه سازی شکل و طراحی در محيط Shape optimization, design exploren نرم افزار انسيس

انجام پروژه انسیس

لطفا برای بررسی پروژه خود، از طریق ایکون روبرو پروژه انسیس خود را ثبت کنید.
سفارش پروژه انسیس