جمعه, 06 دی 1398 05:21

انجام محاسبات آماری با متلب

نوشته شده توسط

انجام محاسبات آماری با متلب

100 عدد طبیعی به صورت رندوم (random) تولید شود (این اعداد به عنوان داده های آماری است) سپس در 10 دسته طبقه بندی شود (طول دسته ها یکسان باشد). سپس در هر دسته (فراوانی / مرکزدسته / فراوانی تجمعی / فراوانی نسبی) محاسبه شود و این اطلاعات در یک جدول نمایش داده شود. حال این اطلاعات نیز برای آن 100 داده محاسبه و نمایش داده شود (میانگین / واریانس / انحراف از معیار / ضریب تغییرات / مد / میانه / چارک های اول تا چهارم/دهک های اول تا چهارم / صدک های اول تا چهارم). در آخر نیز نمودار میله‌ای و هیستوگرام داده ها نمایش داده شود. تمام این موارد با نرم افزار متلب انجام شود، انجام پروژه متلب می باشد.

شاید این مطالب نیز برای شما جذاب باشد، پیشنهاد میکنیم به این صفحات نیز سر بزنید:

کد نویسی پروژه


%% Run_Me

%% Clearing
clc;
clear;
close all;

%% Make points
N = 100;
mu = input('Please insert MU : ');
sigma = input('Please insert sigma : ');
data = normrnd(mu,sigma,[1,N]);

min_data = min(data);
max_data = max(data);
range_data = (max_data - min_data)/10;
start_point = min_data;
end_point = min_data + range_data;
for i = 1: 10
  idx1 = data >= start_point;
  idx2 = data <= end_point;
  idx = and(idx1,idx2);
  mycell{i} = data(idx);
  start_point = min_data + (i * range_data);
  if i == 9
    end_point = max_data;
  else
    end_point = min_data + ((i+1) * range_data);
  end
end
Last_Freq = 0;
for i = 1 : 10
  arr = mycell{i};
  Table(i,1) = length(arr);
  Freq(i) = length(arr);
  Table(i,2) = mean(arr);
  Center(i) = mean(arr);
  Last_Freq = Last_Freq + Freq(i);
  Table(i,3) = Last_Freq;
  Freq_Accum(i) = Last_Freq;
  Table(i,4) = Freq(i)/N;
  Freq_Ratio(i) = Freq(i)/N;
end

%% Plot Results in table
Class = {'c1';'c2';'c3';'c4';'c5';'c6';'c7';'c8';'c9';'c10'};
Table_Contact = array2table(Table,'RowNames',Class,'VariableNames',{'Freq';'Center';'Freq_Accum';'Freq_Ratio'});
disp(Table_Contact);


Table2(1) = mean(data);
Table2(2) = var(data);
Table2(3) = std(data);
Table2(4) = mode(data);
Table2(5) = data(ceil(end/2));
Table2(6) = Table2(3) / Table2(1);
Table2(7) = prctile(data,1);
Table2(8) = prctile(data,2);
Table2(9) = prctile(data,3);
Table2(10) = prctile(data,4);
Table2(11) = prctile(data,10);
Table2(12) = prctile(data,20);
Table2(13) = prctile(data,30);
Table2(14) = prctile(data,40);
Table2(15) = quantile(data,0.25);
Table2(16) = quantile(data,0.5);
Table2(17) = quantile(data,0.75);
Table2(18) = quantile(data,1);


%% Plot Results in table
Raw_Name = {'Mean';'Var';'STD';'Mode';'Middle';'CV';'Perc_1';'Perc_2';'Perc_3';'Perc_4' ...
  ;'Dec_1';'Dec_2';'Dec_3';'Dec_4';'Quan_1';'Quan_2';'Quan_3';'Quan_4'};
Table_Contact2 = array2table(Table2','RowNames',Raw_Name,'VariableNames',{'Value'});
disp(Table_Contact2);

figure;
bar(data,0.4);
title('Bar chart of data');

figure;
histogram(data,30);
title('Histogram of data');

fprintf('Finish\n');

چند سوال در مورد پروژه

داده ها در چه بازه ای انتخاب شود؟

بازه ش از 1 تا 100.

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo