images/hamipaper.svg

انجام پروژه مهندسی پزشکی

انجام پروژه مهندسی پزشکی


ارائه مشاوره جهت انجام پروژه مهندسی پزشکی و پروژه های صنعتی در تمامی فیلدهای مرتبط با مهندسی پزشکی با نرم افزارهای مختلف توسط گروه ویژه از فارغ التحصیل های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های معتبر ایران. در زیر لیست برخی از پروژه های مهندسی پزشکی آورده شده است.

Hamipaper Biomedical Engineering

  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی حرکت آمبولی در رگ
  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه تحلیل توزیع تنش و کرنش وارده به ستون فقرات
  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی حرکت اندام های بدن در نرم افزار OPENSIM
  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه تحلیل تعامل سیال- جامد در حرکت توده سلولی درون نازل
  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی عملکرد دریچه های قلبی
  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه تحلیل توزیع تنش در رگ ها در اثر دوشاخگی
  • ارائه مشاوره جهت انجام پروژه شبیه سازی استنوسیز و تمرکز تنش درون رگ ها

لیست پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی پزشکی مجموعه حامی پیپر اینجا قرار دارد.

انجام پروژه مهندسی پزشکی

لطفا برای بررسی دقیق و اعلام قیمت، پروژه خود را از طریق ایکون روبرو ثبت کنید.
سفارش پروژه