حامی پیپر

حامی پیپر

کارفرما

کارفرما

بررسی پروژه

بررسی پروژه

پروژه
پروژه

ثبت پروژه

پیشنهاد قیمت پروژه

قیمت گذاری

اعلام قیمت
کارفرما

کارفرما

حامی پیپر

حامی پیپر

دریافت قیمت
هزینه انجام پروژه

ایجاد بیعانه

انچام پروژه

انجام پروژه

ارسال دمو
کارفرما

کارفرما

حامی پیپر

حامی پیپر

واریز مابقی وجه
کارفرما

کارفرما

حامی پیپر

حامی پیپر

ارسال پروزه کامل
کارفرما

کارفرما

ثبت سفارش