جمعه, 13 دی 1398 06:31

حل معادله پواسون یک بعدی

نوشته شده توسط

حل معادله پواسون یک بعدی با متلب

 1. معادله پواسون در متلب را بنویسید.
 2. با استفاده از تفاضل پیشرو یا تفاضل مرکزی معدله را گسسته سازی کنید.
 3. با یک حلقه تکراری (while if) پتانسیل را بدست آورید.

شاید این مطالب نیز برای شما جذاب باشد، پیشنهاد میکنیم به این صفحات نیز سر بزنید:

کد نویسی پروژه


clc
clear all
n=200;
l=5E-6;
ro=2E-12;
e0=3.4;
x=linspace(0,l,n); dx=x(2)-x(1);

v1=10;
v2=0;

V=zeros(1,n)+(v1+v2)/2;
V(1)=v1;V(n)=v2;
VV=V;

error=2;
j=1;
while(error>1E-5)
  VV=V;
  for i=2:n-1
    V(i)=(-2*dx^2*ro/e0+V(i+1)+V(i-1))/2.;
  end
  error=max(abs(V-VV));
  j=j+1
end

plot(x/1E-6,V,'k','LineWidth',2)
xlabel(' X (*10^{-6}m) ','FontSize',14,'FontWeight','bold',...
  'color','r','FontName','Times New Roman')
ylabel('V','FontSize',14,'FontWeight','bold',...
  'color','r','FontName','Times New Roman')


چند سوال در مورد پروژه

لطفا جزوه مرتبط با این پروژه را ارسال کنید.

جزوه ارتباطی با این پروژه ندارد، پایین این تصویر، فرمول تک بعدی پواسون نوشته شده است.

Photo 2020 01 04 14 15 16

در رابطه با بخش مشخص شده توضيح بدین و همچنین بگید تنها استفاده از تفاضل مركزي و پيشرو مورد قبول هست و يا استفاده از تفاضل محدود هم مورد قبول هست؟

سفارش پروژه مشابه

درصورتیکه این پروژه دقیقا مطابق خواسته شما نمی باشد، با کلیک بر روی کلید زیر پروژه دلخواه خود را سفارش دهید.

ارتباط با ما

شعبه1: تهران، خ 17 شهریور (شعبه قدیم)
شعبه2: قم (بزودی)

https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=78157&Code=nGl6n4OUkOzasJ1k2dRo